سازمان های سری

یک سوال از شما دوستان داشتم جرا موجودات فضای بیشتر در آمریکا و انگلستان دیده می شوند؟

چرا فیلم هایی که  از کالبدشکافی موجودات فضایی را به عموم نشان نمی دهند؟

بعد از تحقیق های بسیار اطلاعاتی را به دست آوردم که باورنکردنی است

اطلاعاتی از قبیل پیمان دوستی تا غیره غیره میان سازمان های سری و موجودات فضایی

تمامی کسانی که فیلم هایی از قبیل کالبدشکافی را از سازمان های سری به بیرون آورده اند به دست ماموران کشته شده اند برای این که این فیلم میان مردمان پخش نشود و نظم عمومی جامعه به هم نریزد و دیگری با پخش این فیلم ها باعث خشم موجودات فضایی می شود .

آیا این کار سازمان های سری درست است؟

آیا نباید مردم را از موجودات فضایی آگاه کرد ؟

 

/ 1 نظر / 54 بازدید
اسرار

آرش عزیز اگر می خواهی به راز واقعی موجودات فضائی پی ببری با من همراه باش تا برای تو پرده از راز بزرگ موجودات فضائی بردارم و به تو اثبات کنم این موجودات جن هستند و دولتهای بزرگ در انجام پروژه حمایت از دجال این کار را انجام می دهند . از من بخواه و به حقیقت نزدیک باش.