تصاویر بسیار عجیب از مریخ

باسلام
هراز چند گاهی سفینه های تحقیقاتی که به سطح کره های دیگر فرستاده میشوند عکس هایی به زمین ارسال میکنند که جای تفکر و تامل بسیار دارند. برخی از این عکس ها توسط تلسکوپ های رادیویی و برخی دیگر توسط تلسکوپ هایی که خارج از اتمسفر زمین هستند گرفته شده اند.


این هم عکسهای دیگری از مر یخ و اسر ار بی پا سخ نظر تا ن را جب این عکسها چیست؟؟1!
[تصویر: MARSufo.jpg]
(تصویر 1)
به این دو شی در حال پر واز دقت کنید

[تصویر: MARSufoavc.jpg]
(تصویر 2)
به شی در حال پر واز در افق دقت کنید
[تصویر: MarsUfo.jpg]
(تصویر 3)
به شی در حال پر واز دقت کنید


[تصویر: mars_dotted_oct06.jpg]
(تصویر 4)

[تصویر: marsdoorway.jpg]
(تصویر۵)
این سو را خها به نظر شما تو جیه چه رویدادی است
 
[تصویر: mars_whatisonfantasticcities4.jpg]
(تصویر۶)
تصوری راست سیاره زمین از یک شهر و سمت چپ سیاره مریخ (خو دتان قضا وت کنید!!)


[تصویر: mars_whatisonfantasticcities8.jpg]
(تصویر 7)
این هم تصویر بز رگ از مر یخ
 
[تصویر: MarsObject.jpg]
(تصویر8)
یک وسیله مصنوعی خیلی عجیب روی سطح مر یخ


[تصویر: MarsUfosol33_2.jpg]
(تصویر 9)

[تصویر: MarsUFO292R.jpg]
(تصویر 10)

به نظر میاد ما اولین مسا فران مر یخ نیستیم و سفینه های دیگری ما را تحت نظر دارند
/ 0 نظر / 103 بازدید