دراکولا و موجودات فضایی

- لهویاتانها Leviathans :

نژادیازافعیهایدریایی (Sea Saurian) هستندمانندهیولایدریاچهلاکنس. ( لاکنسهموارهمرکزاتفاقاتماوراییوظهوریوفوهایمتعددبودهاستو " گریها" نیزبهوفوردرآنمنطقهمشاهدهشدهاند).

 


آلیسترکراولی (جادوگروشـیـطـانپرستمعروفوبنیانگذارنهضتمعبدشرقی) مدعیبودکهباهیولایلاکنسارتباطدارد. اودرساحلایندریاچه  قلعهایداشتکهبعدهاجادوگرانگلیسیبهنامجیمیپیجمالکآنشد.

لهویاتانهادرشمارزیادیازاساطیرمللحضورچشمگیردارندوکاملاواضحاستکهنیتخوبینسبتبهآدمیاننداشتهاند. افعیغولآسایجزیرهکرتکهدوشیزگانقربانیرامیبلعیدو  مارهایبزرگجثهایکهگاهوبیگاهحتیدرشهرهایمسکونیدیدهویافتمیشوندهمگیازنژادلهویاتانهستند.

 جسد

/ 0 نظر / 40 بازدید