پیش بینی های نستراداموس
آیا 2012 پایان دنیاست!!
تاریخ دقیق پایان دنیا را ببینید!!

آیا می دانید تا به حال بالغ بر 90 درصد پیش بینی های نستراداموس درست از آب در آمده؟
آیا میدانید انقلاب اسلامی ایران یکی از پیشگویهای نستر داموس بوده است؟؟

آیا
می دانید جنگ جهانی دوم توسط نستراداموس پیش بینی شده بود ؟
آیا می دانید نستر داموس نزدیک به 500 سال پیش جنگ بین ایران و عراق را پیش بینی کرده بود ؟!!!
آیا می دانید حادثه 11 سپتامبر نیز از پیشگوییهای داموس است!!!

آیا می دانید نستراداموس پیش بینی جنگ جهانی سوم را کرده است ؟؟
می دانید نستر داموس سال 2012 را پایان دنیا می داند ؟؟!!

بیشتر پیشگویی های نسترا داموس تا کنون درست درآمده
آیا آخرین پیشگویی او در مورد پایان دنیا نیز درست خواهد بود ؟
عجیب ترین پیش گویی دنیا!!
رهبری رستاخیز جهانی بی شک از ایران خواهد بود

پیش از ظهور منجی در ایران حکومت اسلامی برقرار شده است و از این کشور انقلابی جهانی تدوین و تدارک دیده می شود و همان گونه که نستراداموس نیز به طور صریح پیشگویی کرده بوده رهبری رستاخیز جهانی بی شک از ایران خواهد بود:
شب هنگام در آسمان تیره مشعلی رو به خاموشی دیده خواهد شد در مرکز شهر رن، جنگ و خشکسالی روی خواهد داد کمک متحدین اروپائی خیلی دیر خواهد رسید پرشیا (ایران) یورش خواهد آورد و ماگدونیا را به محاصره خود در خواهد آورد.
ایران و جنگ جهانی سوم
در این سانتوری ایران را یکی از دو قطب جنگ جهانی سوم معرفی می کند که در آن زمان منجی ظهور خواهد کرد.

رهبر پاریساسپانیای بزرگ را، اشغال خواهد کردکشتی های بزرگ جنگی در برابر محمدی ها که از پارتیا(ایران) و مدیا (سرزمین شام) برخاسته اند خواهند ایستاد آن ابر مرد، سیکلاد(اروپا) را فتح خواهد کرد و آنگاه انتظاری بس طولانی در بنادر یونان و ترکیه حکم فرما خواهد شد
حمله ایران به اسرائیل:
در میدان های نبرد در ماد(ایران) و عربستان و ارمنستان دو سپاه بزرگ سه بار گرد هم می آیند و در نزدیکی سواحل روز ارس خانواده سلیمان بزرگ از هم پاشیده می شود.
نستراداموس ایران را از جمله عوامل دخیل در بروز و وقوع جنگ جهانی سوم به شما می آورد.
مطالب مرتبط: